USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną. 2.W zakresie nieuregulowanym ustawą do własności lokali stosuje ...